Join us now!

Usługodawca, Usługa i Użytkownik

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter („Usługa”).
 2. Usługa Newsletter świadczona jest przez Onwelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30, 01-207 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000564998, o kapitale zakładowym 1 322 806,00 zł w całości wpłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-273-95-61, numer Regon: 361-880-292, zwaną dalej „Onwelo”.
Dane kontaktowe

1) adres pocztowy: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

2) adres poczty elektronicznej: marketing@onwelo.com

3) numer telefonu: +48 22 160 53 65

 1. Użytkownikiem Usługi może być osoba, która ma ukończenie 18 lat lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych („Użytkownik”). Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi.
 2. W ramach Usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Onwelo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Newsletter zawiera materiały informacyjne związane z działalnością spółki Onwelo oraz/lub informacje o aktualnych ofertach pracy dostępnych w Onwelo (w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika w momencie rejestracji do Usługi), a także inne informacje dotyczące spółki Onwelo oraz oferowanych przez nią produktów i usług.

 6. Każdy Newsletter zawiera:

1) informację o Onwelo S.A. z siedzibą w Warszawie jako nadawcy Newslettera,

2) adres e-mail Onwelo S.A.

3) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

4) informację z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.  

 1. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 
 2. Zamówienie Usługi następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej :

1) wskazanie przez Użytkownika zakresu informacji, które chce otrzymywać drogą elektroniczną, poprzez wybór jednej z trzech opcji: „Oferty pracy”, „Aktualności”, „Obie”;

2) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.onwelo.pl. Użytkownik jest zobowiązany do podania swojego posiadanego rzeczywistego adresu e-mail,

3)   weryfikacja systemem CAPTCHA,

4) wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej tj. Newslettera drogą elektroniczną przez Onwelo Użytkownikowi poprzez zaznaczenie właściwego miejsca („check-boxa”) wskazanego obok treści zgody;

5) wyrażenie zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Onwelo w celu marketingu bezpośredniego tj. przesyłania Użytkownikowi Newslettera poprzez zaznaczenie właściwego miejsca („check-boxa”) wskazanego obok treści zgody;,

 1. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów. 

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników podanych w związku z korzystaniem z Usługi jest Onwelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30, 01-207 Warszawa.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla skorzystania z Usługi.
 4. Dane osobowe Użytkownika w postaci adresu e-mail oraz adresu IP będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia Usługi lub w celu archiwizacji udzielonych przez Użytkownika zgód. Dane osobowe wskazane w reklamacji będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi przez Onwelo.
 5. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (poza kosztami wynikającymi z transmisji danych, zgodnie z cennikiem jaki obowiązuje Użytkownika u jego dostawcy usług), wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając umieszczony w stopce każdego Newslettera, po czym po wyświetleniu strony internetowej należy wpisać w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się” .
 6. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@onwelo.com 
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielanie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Onwelo zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
Regulamin i jego zmiany

 1. Onwelo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie onwelo.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera  na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem https://onwelo.com/p28,regulamin.html w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści niniejszego Regulaminu dotyczącego usługi Newsletter następuje przez przesłanie Użytkownikowi treści Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji.
 2. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie internetowej pod adresem:  https://onwelo.com/p27,cookies.html

Odstąpienie od Usługi

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej Usługi w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Odstąpienie Użytkownik może zrealizować poprzez przejście przez aktywny link „rezygnacja z Newslettera” umieszczony w Newsletterze lub poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Usługi. Oświadczenie można złożyć na adres e-mail marketing@onwelo.com.

 

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem
 3. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem: https://onwelo.com/p28,regulamin.html