KLAUZULA INFORMACYJNA

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Onwelo Sp. z o.o. informuje, że:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych przekazanych podczas rozmowy telefonicznej jest Onwelo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 67, 00-838 Warszawa.

Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się z nim za pośrednictwem adresu mailowego: daneosobowe@onwelo.com.

Administrator będzie przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przesyłania informacji handlowych o usługach realizowanych przez administratora – podstawą do przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.

Ma Pani / Pan prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu usprawnienia realizacji procesu obsługi Pani / Pana praw, wnioski można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: zgodymarketing@onwelo.com.

Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Dostęp do Pani / Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Onwelo Sp. z o.o. zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.

Onwelo Sp. z o.o. nie wykorzystuje w stosunku do Pani / Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani / Pana.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani / Panu dostęp do bieżących informacji handlowych.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą do odwołania wyrażonej przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.