Join us now!

Dane spółki: Onwelo S.A., ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, KRS 0000564998, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272739561, REGON: 361880292, Kapitał zakładowy: 1 413 751 PLN, wpłacony w całości.

Informujemy, że na podstawie ustawy z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy „kodeks spółek handlowych” oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa 1 stycznia 2021 roku.

W związku z powyższym, wezwiemy akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji, żeby mogły one zostać przekształcone w formę elektroniczną. Pierwsze wezwanie ogłosimy do 30 czerwca 2020 roku. Treść wezwania opublikujemy na stronie internetowej spółki.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Masz pytania?